Ons Verhaal

 

De dijken in Nederland worden regelmatig getoetst op veiligheid en bij vele dijken zijn dijkversterking uitgevoerd of gaan in uitvoering (eerste en tweede toetsronde). Deze verbeteringen hebben plaatsgevonden in het kader van de landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma’s HWBP en HWBP2.

Inmiddels is de derde toetsronde uitgevoerd en de hieruit komende afgekeurde dijkstrekkingen worden verbeterd in het kader van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Nederland telt in totaal ca. 3.767 kilometer duinen en dijken die de Waterwet aanmerkt als primaire waterkering. Hiervan voldoet ca. 1.225 kilometer niet aan de voorgeschreven veiligheidsnorm, ca. 1.225 kilometer voldoet wel en voor ca. 234 kilometer is nader onderzoek nodig. (Bron; “Samenvatting KI bij programma 2015-2020”)

 

 

JLD Dijkstabilisator – sneller, slimmer en goedkoper

 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft tot doel om alle primaire waterkeringen die nu nog niet aan de gestelde normen voldoen, te versterken.

Het HWBP staat voor de opgave om de komende jaren ruim 730 km’s primaire keringen te versterken. In het programma worden ook een viertal projectoverstijgende verkenningen opgestart (Piping, Waddenzee, Centraal Holland en Macrostabiliteit) waarbij de belangrijkste programmadoelstellingen van het HWBP zijn dat het sneller, slimmer en goedkoper moet!

Innovatie oplossingen

Een van de manieren om invulling te geven aan deze programmadoelstellingen is het stimuleren en ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de programma-opgave. Om innovaties beter te laten landen in projecten, zijn innovatiebudgeten beschikbaar waar beproevingen als die van de JLD-Dijkstabilisator onder kunnen vallen.

De beproeving van de JLD-Dijkstabilisator maakt onderdeel uit de van de projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit en geeft invulling aan de wens van het HWBP om innovatie in het programma in te bedden.

Om aan de criteria voor de projectoverstijgende verkenningen te voldoen heeft het waterschap Rivierenland zich bereid gevonden om gezamenlijk deze beproeving tot uitvoer te brengen.